Мотиваційний лист

Критерії оцінювання мотиваційних листів вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В Мотиваційних листах вступників на програми вищої чи фахової передвищої освіти оцінюються:

 • Дотримання принципів академічної доброчесності;
 • Наявність отриманих вже знань та навичок (у тому числі шляхом участі у проєктах, олімпіадах, написання робіт в МАН тощо), які будуть корисні для навчання за фахом та\або підтверджують усвідомлений вибір абітурієнтом освітніх програм\спеціальностей
 • Розумінням абітурієнтом поставлених перед собою цілей
 • Розуміння абітурієнтом специфіки підготовки за програмою і спеціальністю
 • Аргументованість
 • Несуперечливість
 • Визначеність
 • Лаконічність
 • Структурованість та послідовність
 • Відсутність орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних, стилістичних помилок

Згідно параграфа 6 Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка затверджено наступні вимоги до написання мотиваційного листа:

Структура мотиваційного листа:

Вступ: звертання та стисла інформація про себе;

Основна частина: мета вступу на освітню програму (спеціальність, факультет/інститут) і відповідні очікування; опис зацікавленості професією, кар’єрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими вступник керувався, обираючи освітню програму (спеціальність, факультет/інститут), зокрема можуть бути вказані вже отримані знання чи навички, інші здобутки (участь у проєктах, олімпіадах тощо), які будуть корисними для навчання за фахом;

Висновки: мотиваційний лист має завершуватися підсумком (два-три речення), який вказує на впевненість вступника у правильному виборі освітньої програми.

Кожна структурна частина листа оцінюється окремо.

Частина листа,

яка оцінюється

Опис критерію Бали
1.    1. Вступ Відповідність критеріям, наявне звернення, точно та повно вказані особисті дані вступника 1-10
  вступ відсутній 0
2.    Основна частина
2.1 Мета вступу розкрито мотивацію вступника щодо вибору освітньої програми (спеціальності, факультету/інституту), наявність роздумів стосовно правильності професійного самовизначення, здатності до самореалізації у професії, бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця 7-10
частково розкрито мотивацію вступника щодо вибору освітньої програми (спеціальності, факультету/інституту) або відсутнє (недостатньо обґрунтоване) бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця 4-6
не визначена мотивація вступника щодо вибору освітньої програми (спеціальності, факультету/інституту) або не обґрунтоване бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця 1-3
критерій не розкрито 0
2.2. Опис особистих досягнень наведено детальний опис особистих досягнень вступника, які будуть корисними під час навчання за обраною спеціальністю 7-10
наведено опис особистих досягнень вступника, які будуть корисними під час навчання, але не повною мірою відповідають обраній спеціальності 4-6
наведено опис особистих досягнень вступника, які будуть корисними під час навчання, але не відповідають обраній спеціальності 1-3
критерій не розкрито 0
2.3. Опис особистих якостей наведено детальний опис особистих якостей вступника, які будуть корисними під час навчання за обраною спеціальністю; опис підкріплено реальними фактами з біографії 7-10
наведено опис особистих досягнень вступника, які не повною мірою відповідають обраній спеціальності та/або не повністю підтверджені фактами з біографії 4-6
наведено опис особистих досягнень вступника, які не відповідають обраній спеціальності та/або не підтверджуються фактами з біографії 1-3
критерій не розкрито 0
Висновки
3. Висновки обґрунтовано готовність вступника навчатися, що вказує на його впевненість у правильному виборі освітньої програми 5-10
необґрунтовано готовність вступника навчатися або немає впевненості у правильному виборі освітньої програми чи спеціальності 1-4
критерій не розкрито 0

 Відповідно до Правил прийому для вступу на спеціальності , які внесені до Переліку спеціальностей яким надається особлива підтримка Додаток 2.6 та 3.5 мотиваційний лист оцінюється відповідно до визначених критеріїв та є підставою встановлення місця в рейтингу особи в залежності від балів набраних за мотиваційний лист за умови наявності однакових показників рейтингування.

 Для вступу на інші спеціальності використовується в якості елемента додаткового рейтингування за умови однакових показників рейтингування вищого порядку.

Рекомендації до написання мотиваційних листів

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення в навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Текст мотиваційного листа вноситься вступником до кожної заяви. Текст мотиваційного листа повинен відповідати вимогам академічної доброчесності відповідно до Рекомендацій щодо написання мотиваційного листа. За потреби на визначену закладом освіти електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію.

Мотиваційний лист повинен відповідати таким формальним вимогам:

 • чіткість структури листа й формулювання думок (кожен абзац присвячений одному факту чи події, містить одну тезу та аргументацію щодо неї);
 • відповідність мовним нормам (орфографічним, граматичним, мовностилістичним, пунктуаційним);
 • обсяг листа – не менш як 200 і не більш як 600 слів. Лист має бути сформований у форматі word та pdf або .jpeg (написаний у текстовому редакторі, кегль від 9 до 14, міжрядковий інтервал від 1 до 2).

 

Comments are closed.