Спеціальності та освітні програми

Шифр - назва спеціальності121 - Інженерія програмного забезпечення
Випускаюча кафедраПрограмних систем і технологій
Освітня програмаOсвітньо-наукова програма «Інженерія програмного забезпечення»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяМагістр з інженерії програмного забезпечення
КомпетентностіЗдатність проводити наукові дослідження щодо розробки програмного забезпечення; ідентифікувати, класифікувати та описувати проектні завдання, знаходити раціональні методи й підходи до їх розв’язання.
Здатність досліджувати проблеми проектування програмного забезпечення; розвивати і реалізовувати нові конкурентоспроможні ідеї в інженерії програмного забезпечення.
Здатність оцінювати ступінь обґрунтованості застосування специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі та дотримуватися їх при реалізації процесів життєвого циклу програмного забезпечення.
Сфера діяльності випускниківПрофесійна діяльність як фахівця з побудови архітектури та розробки програмного забезпечення інформаційних систем, системного аналітика у галузі інформаційних технологій, а також керівника проектів з розробки програмного забезпечення.
Посади, які можуть займати фахівці• наукові співробітники (обчислювальні системи);
• наукові співробітники (програмування);
• наукові співробітники (інші галузі обчислень);
• розробники комп'ютерних програм.

 

Шифр - назва спеціальності122 - Комп’ютерні науки
Випускаюча кафедраКафедра інтелектуальних технологій
Освітня програмаОсвітньо-наукова програма «Технології штучного інтелекту»
Спеціалізації: «Інтелектуальні обчислення», «Прикладні інтелектуальні системи»

Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяМагістр комп'ютерних наук
КомпетентностіЗдатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі комп’ютерних наук, що передбачає проведення досліджень з елементами наукової новизни в сфері ІТ, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов; здатність аналізувати великі масиви інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; розробляти та застосовувати моделі, методи і засоби для дослідження систем штучного інтелекту; формулювати, розв’язувати та узагальнювати практичні задачі штучного та обчислювального інтелекту.
Сфера діяльності випускниківОргани державного управління, банківські установи, організації і підприємствах усіх форм власності різних галузей економіки в підрозділах з розробки та супроводу інформаційних систем;
міжнародні, державні та недержавні наукові установи в області дослідження та розробки новітніх інформаційних технологій;
підприємства, фірми, організації ІТ-сектору економіки;
міжнародні, державні та недержавні організації і установи з надання інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг.
Посади, які можуть займати фахівці• професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації);
• професіонали в галузі обчислювальних систем;
• розробники обчислювальних систем;
• професіонали в галузі програмування;
• розробники комп'ютерних програм;
• професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації);
• наукові співробітники (обчислювальні системи);
• наукові співробітники (програмування);
• викладачі закладів вищої освіти.

Презентація освітньо-наукової програми «ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»

 

Шифр - назва спеціальності122 - Комп’ютерні науки
Випускаюча кафедраПрикладні інформаційні системи
Освітня програмаОсвітньо-наукова програма «Інформаційні системи» з міжнародною мобільністю
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяМагістр комп’ютерних наук
КомпетентностіЗдатність розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає як вільне володіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування у професійній практиці.
Сфера діяльності випускниківМісцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом прикладних систем, державні та комерційні установи, банки, промислові підприємства, які використовують прикладні інформаційні системи та технології, науково-дослідні та освітні навчальні заклади.
Посади, які можуть займати фахівці• Наукові співробітники (обчислювальні системи) 
• Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 
• Професіонали в галузі обчислювальних систем 
• Професіонали в галузі програмування 
• Наукові співробітники (програмування) 
• Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 
• Наукові співробітники (інші галузі обчислень)

Презентація освітньо-наукової програми «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

 

Шифр - назва спеціальності122 - Комп’ютерні науки
Випускаюча кафедраКафедра технологій управління
Освітня програмаОсвітньо-наукова програма «Управління проектами»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяМагістр комп’ютерних наук (Управління проектами).
Керівник проектів та програм.
КомпетентностіЗдатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми управління проектами, пов’язані із пошуком та залученням персоналу, формуванням та управлінням проектними командами, застосуванням сучасних інформаційних технологій для управління часом, ресурсами, вартістю та якістю проектів за умов недостатності інформації, здатність аналізувати та вибирати базові та гнучкі методології управління проектами тощо.
Сфера діяльності випускників• служби (відділи) управління проектами розвитку підприємств,
• служби (відділи) управління ІТ проектами,
• сфера інформаційних технологій та управління.
Посади, які можуть займати фахівці• заступник директора з розвитку,
• керівник проекту,
• керівник програми,
• керівник портфелю проектів,
• помічник керівника проекту,
• адміністратор проекту, планувальник.

 

Шифр - назва спеціальності122 - Комп’ютерні науки
Випускаюча кафедраКафедра технологій управління
Освітня програмаОсвітньо-професійна програма «Управління проектами»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяМагістр комп’ютерних наук (Управління проектами).
Керівник проектів та програм.
КомпетентностіЗдатність використовувати процеси управління інтеграцією в проектах, формування паспортів та статутів проектів, формувати інтегрований план управління проектами; здатність будувати структурні моделі складних систем, досліджувати та проводити техніко-економічне обґрунтування проектів, здатність розробляти календарні плани виконання проектів, формувати переліки робіт, визначати їх технологічні зв’язки та часові параметри, визначати переліки ресурсів проекту на проводити їх оптимізацію тощо.
Сфера діяльності випускників• служби (відділи) управління проектами розвитку підприємств,
• служби (відділи) управління ІТ проектами,
• сфера інформаційних технологій та управління.
Посади, які можуть займати фахівці• заступник директора з розвитку,
• керівник проекту,
• керівник програми,
• керівник портфелю проектів,
• помічник керівника проекту,
• адміністратор проекту, планувальник.

Презентація освітньо-наукової та освітньо-професійної програми «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

 

Шифр - назва спеціальності122 - Комп’ютерні науки
Випускаюча кафедраКафедра технологій управління
Освітня програмаОсвітньо-наукова програма «Інформаційна аналітика та впливи»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяМагістр комп’ютерних наук (Інформаційна аналітика та впливи).
Аналітик консолідованої інформації.
КомпетентностіЗдатність застосовувати навички аналітичного та критичного мислення для вирішення проблем у сфері інформаційних систем та технологій, у тому числі в умовах недостатньої інформації, здатність обробляти аналітичні матеріали для прийняття обґрунтованих рішень, здатність розуміти особливості моделювання інтелектуального бізнесу та їх зв’язок з базовими знаннями і теоріями, здійснювати вибір когнітивних моделей та методів візуалізації інформації та протидіяти інформаційним впливам.
Сфера діяльності випускниківПроведення аналітичних досліджень, виявлення закономірностей та зв’язків між факторами;
виявлення характеру інформаційних потоків та використання системи штучного інтелекту для добування закономірностей з даних; проведення пошукового і нормативного прогнозування; прогнозування розвитку ситуацій як розв’язання погано формалізованих задач; використання експертних систем для прогнозування,
діагностування та моніторинг ситуацій; використання інформаційно-аналітичних продуктів інформаційних агентств та методів інтелектуального аналізу даних для потреб прогнозування;
виявлення закономірностей у великих масивах даних за допомогою програмних комплексів Data Mining та Text Mining;
моделювання та аналіз розвитку соціальних та виробничих систем;
використання інформаційних технологій у прогнозно-аналітичній діяльності.
Посади, які можуть займати фахівці• керівник аналітичного відділу;
• керівник відділу стратегічного планування та прогнозування;
• керівник інформаційної служби;
• заступник керівника з інформаційно-аналітичної роботи;
• інформаційний аналітик;
• інформаційний менеджер;
• спеціаліст з Data Science.

Презентація освітньо-наукової програми «ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА ВПЛИВИ»

 

Шифр - назва спеціальності125 - Кібербезпека та захист інформації
Випускаюча кафедраКібербезпеки та захисту інформації
Освітня програмаОсвітньо-наукова програма «Кібербезпека»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяМагістр кібербезпеки
КомпетентностіЗдатність розв’язувати наукові задачі у галузі забезпечення кібербезпеки, що передбачає застосування теорій, моделей та методів інформаційної безпеки, інформаційних технологій, проведення досліджень і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а саме: розробка, впровадження і супровід програмно-апаратних комплексів засобів інформаційної безпеки та/або кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах та в інфраструктурі організації в цілому; забезпечення та контроль ефективного функціонування системи управління інформаційною безпекою та інші.
Сфера діяльності випускниківСлужби інформаційної та кібербезпеки державних і недержавних установ, підприємств;
обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту;
сфера інформаційних технологій та інформаційних послуг;
науково-дослідні та освітні навчальні заклади.
Посади, які можуть займати фахівці• керівник служби безпеки банку;
• керівник служби захисту інформації;
• керівник аналітичного відділу із забезпечення кібербезпеки;
• керівник відділу стратегічного планування та прогнозування стану кібербезпеки об’єкту інформаційної діяльності;
• керівник інформаційної служби;
• керівник служби з інформаційно-аналітичної роботи;
• керівник служби з реагування на кіберінцедентів;
• інші посади в компаніях, підприємствах приватного та державного сектору в сфері забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки.

Презентація освітньо-наукової програми «КІБЕРБЕЗПЕКА»

 

Шифр - назва спеціальності126 – Інформаційні системи та технології
Випускаюча кафедраІнформаційних систем та технологій
Освітня програмаОсвітньо-професійна програма: «Програмні технології інтернет речей»
Спеціалізації: «Проектування та розробка програмного забезпечення», «Проектування та розробка апаратного забезпечення»

Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяМагістр інформаційних систем та технології
КомпетентностіКомпетентність в більш широкій області техніки і діяльності ніж бакалавр, з високим рівнем знань та умінь в сфері інженерного проектування, проведення теоретичних та практичних досліджень, розробка та проектування сучасних IoT систем автоматизованого управління, проектування мереж IoT та керування цими мережами, створення методів та засобів моделювання IoT з цифровими методами обробки сигналів, програмування засобів автоматизації вимірювань, розробка методів контролю та діагностики стану об’єктів, проектування та програмування мікропроцесорних пристроїв, схем управління, перетворювачів форм інформації сигналів.
Сфера діяльності випускниківУ період четвертої технічної революції, неможливо знайти галузь виробництва, в якій не було б потреби в використанні Cloud сервісів, Big Data та інтернет речей (IoT).
Спеціалістів, які були б спроможні виконувати інтеграцію новітніх сервісів з промисловістю вкрай не вистачає тому навчання фахівців для розробка та практичне використання інформаційних технологій в галузі машинобудування та енергетичній галузі, в будівельній галузі та інших. Галузях є першочерговою задачею.
Також магістри з інформаційних систем та технології мають можливість продовжити навчання в аспірантурі або працювати в науково-дослідних та освітніх навчальних закладах.
Посади, які можуть займати фахівці• архітектор IoT;
• розробник IoT пристроїв;
• технічний експерт з розвитку IoT;
• менеджер проектів;
• інженер-програміст;
• керівник відділу із розробки та тестування програмного забезпечення;
• програміст зі створення управляючих систем з акцентом на системах Internet of Things.

Презентація освітньо-наукової програми «ПРОГРАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ»

 

Шифр - назва спеціальності172 - Телекомунікації та радіотехніка
Випускаюча кафедраМережевих та інтернет технологій
Освітня програмаОсвітньо-професійна програма «Мережеві та інтернет технології»
Переглянути файл
Освітня кваліфікаціяМагістр телекомунікацій та радіотехніки
Компетентності Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практи­чні проблеми в області ІТС та інтернет технологій при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Здатність застосовувати навички аналітичного та критичного мислення для вирішення проблем у сфері телекомунікацій та радіотехніки,
Сфера діяльності випускниківРобочі місця в ІТ компаніях, малих підприємствах та інститутах технологічного та інформаційного сектору.
Випускники можуть працювати за професіями:
- інженер телекомунікаційних систем, фахівець із інформаційних технологій,
- фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець із розроблення комп’ютерних програм, інженер програмного забезпечення,
- програміст зі створення управляючих систем, розробник Web-сервісів, програміст мікроконтролерів.
Посади, які можуть займати фахівці• Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій.
• Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації).
• Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій.
• Професіонали в галузі програмування.
• Викладачі університетів та закладів вищої освіти.
• Адміністратори комп’ютерних мереж.
• Професіонали в галузі програмування та інші.

Comments are closed.