Інтерактивні системи

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Поляков С.А. Анотація Інтерактивними системами називаються комп’ютерні системи, які характеризуються значною кількістю взаємодії між людиною і комп’ютером. Більшість користувачів добре знайомі з операційними системами Macintosh і Windows, які є головними прикладами графічних інтерактивних систем. До них так само відносяться ігри, редактори, CAD-CAM системи, а також…

Читати далі…

Пакети прикладних програм

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Зінченко А.Ю. Анотація Будуть вивчені основні пакети прикладних програм (ППП): Проблемно-орієнтовані ППП (для деяких предметних областей можлива типізація функцій керування структурою даних і алгоритмами обробки), ППП автоматизованого проектування (програми цього класу призначені для підтримки роботи конструкторів і технологів, пов’язаних з розробкою креслень, схем, діаграм, графічним…

Читати далі…

Вбудовані системи реального часу

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Шевченко В.Л. Анотація Мета дисципліни: сформувати уявлення щодо вбудованих систем реального часу, їх архітектури та приципів організації. Дисципліна вивчає такі основні аспекти вбудованих систем реального часу: основні галузі практичного використання, загальні принципи організації та побудови, історію та перспективи розвитку, основні характеристики, архітектуру, мікроархітектуру, операційні системи,…

Читати далі…

Економіка програмного забезпечення

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області Анотація Мета і завдання навчальної дисципліни: навчити виконувати розрахунки для собівартості програмного продукту, оцінювати економічний ефект від розробки програмного продукту і ефективність інвестиційних проектів при залученні фінансових ресурсів для розробки певного проекту, приймати фінансові рішення в умовах невизначеності,…

Читати далі…

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області Анотація Мета і завдання навчальної дисципліни: формування комунікативної компетентності студентів; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;…

Читати далі…

Інформаційна безпека

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Шевченко В.Л. Анотація Мета дисципліни: дати студентам чітке уявлення щодо основних спеціалізацій в інформаційній безпеці: кібернетична безпека, системи захисту інформації і управління інформаційною безпекою. Розглядається історія, стан та основні тенденції інформаційної безпеки в світі. Аналізуються особистий, корпоративний, відомчий, державний, міжнародний рівні інформаційної безпеки в розрізі…

Читати далі…

Парадигми програмування

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Зінченко А.Ю. Анотація Прийнято виділяти такі парадигми програмування як директивне (структурне), об’єктно-орієнтоване й декларативне (функціонально-логічне). Багато мов підтримують кілька парадигм програмування. З іншого боку, є мови орієнтовані винятково на реалізацію однієї парадигми. Програми на мовах програмування представляють із себе множину  визначень програмних об’єктів (типів даних, функцій і т.д.), які…

Читати далі…

Мовні процесори

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області Анотація Мета: оволодіння вмінням створювати інтерпретатори, компілятори та інші програмні засоби аналізу та трансформації кодів на мовах програмування та інших штучних мовах. За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття та класифікації формальних мов та формальних граматик.; основні…

Читати далі…

Програмування інтернет речей (IoT)

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Шевченко В.Л. Анотація Мета дисципліни: Сформувати уявлення щодо програмування інтернету речей та його зв’язку з суміжними дисциплінами. Розглядається історія виникнення інтернету речей, основні складові та базові дисципліни, які лягли в основу загальної теорії, найбільш відомі напрями практичні застосування. Специфіка програмного забезпечення мережевого обміну, обміну з…

Читати далі…

Хмарні технології

Кафедра: програмних систем і технологій. Викладач: Порєв Г.В. Анотація В дисципліні розглядаються базові відомості про виникнення, розвиток та використання технологій хмарних обчислень. Розглядаються типології розгортання хмарних ресурсів (приватні, публічні, гібридні, суспільні тощо), моделей надання послуг хмарних обчислень (SAAS, PAAS, IAAS тощо). В дисципліні передбачено огляд сучасних рішень лідерів ринку хмарних обчислень…

Читати далі…