Освітньо-професійна програма АНАЛІТИКА ДАНИХ

Освітньо-професійна програма

АНАЛІТИКА ДАНИХ

 

Без имени-1

Від аналізу даних – до нових знань!

 

Кафедра інтелектуальних
та 
інформаційних систем

Факультет інформаційних
технологій

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Простір Інтелекту

 Кваліфікація: бакалавр комп’ютерних наук

Суспільство, наукові установи та ІТ-компанії
потребують високорівневих інтелектуальних рішень!

Метою реалізації бакалаврської освітньо-професійної програми “Аналітика даних» у Київському національ­ному університету імені Тараса Шевченка  є підготовка висококваліфікованих фахівців з розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних систем аналізу структурованих та неструктурованих даних, технологій моделювання та прогнозування майбутніх процесів для одержання нових знань і технологій обробки даних для підвищення їх інформативності та значущості при розв’язанні практичних задач. Бакалаврська програма органічно поєднує навчальні курси з фундаментальних дисциплін, програмування, сучасних технологій штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, що дозволить випускникам успішно працювати в органах державного управління, банківських установах, організаціях і підприємствах усіх форм власності різних галузей економіки в підрозділах з розробки та супроводу інформаційних систем; у міжнародних, державних та недержавних наукових установах, на підприємствах, фірмах, організаціях ІТ-сектору економіки; у міжнародних, державних та недержавних організаціях і установах з надання інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг.

Під час навчання будуть використовуватись сучасні програмні системи. Передбачені консультації з представниками ІТ-компаній під час навчання та проходження практики.

Сучасний світ «переповнений» даними, кількість яких експоненційно зростає. Випускники бакалаврату з «Аналітики даних» будуть фахівцями, які зможуть здійснювати обробку таких даних, одержувати нові знання та використовувати їх при прийняття високоефективних рішень. Визначальні світові результати у різних галузях та областях одержують сьогодні, аналізуючи значні інформаційні масиви. Використання для обробки даних нейромережних технологій, еволюційного моделювання, методів комп’ютерної лінгвістики, глибинного навчання та стратегічного бізнес-аналізу дозволяє реалізовувати рішення, про які ще декілька десятків років тому можна було лише мріяти.

Випускники бакалаврату зможуть формулювати задачі, здійснювати візуалізацію та попередню обробку даних, здійснювати вибір моделей та їх оптимізацію на основі машинного навчання, створювати системи інтелектуального аналізу даних та їх супроводжувати.

Актуальність програми «Аналітика даних» з часом лише зростатиме, оскільки постійно зростає рівень і складність задач, які потрібно розв’язувати людству. Фахівці з Data Science на сьогодні є одними із найбільш затребуваних ринком, який пропонує гідну оплату праці. Вступаючи на навчання на дану програму, можна бути впевненим в її престижності навіть через багато років!

 

ПЛАН

Для отримання диплома бакалавра студенти мають вивчити близько 45 дисциплін,
виконати проекти з аналізу даних, пройти практики, здати комплексний іспит
з спеціальності та захистити кваліфікаційну роботу.
Обовязкові компоненти програми:

Основи екології

Основи математичного аналізу

Алгебра та геометрія

Диференційне та інтегральне числення

Дискретна математика

Алгоритмізація та  програмування

Теорія алгоритмів

Чисельні методи

Організація баз даних та знань

Методи та засоби організації високопродуктивних обчислень

Технології  проектування та розробки програмних продуктів

Системний аналіз

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси

Математична статистика

Математичні методи дослідження операцій

Теорія прийняття рішень

Моделювання систем

Методи та системи штучного інтелекту

Основи інтелектуального аналізу даних

 

Обовязкові компоненти програми за вибором факультету:

Вступ до університетських студій

Програмні засоби інтелектуальної обробки даних

Розподілені бази даних і сховища даних

Попередній аналіз, підготовка та візуалізація даних

Менеджмент даних та знань

Машинне навчання

Економетрика

Критичне мислення

Проект з аналізу даних

 

Дисципліни вільного вибору студентів

Спеціалізація «Інструментальна аналітика»

Розподілені системи  обробки даних

Хмарні обчислення   Байєсівські мережі

Прикладний статистичний аналіз

Аналіз часових рядів

Рекомендуючі системи

Бізнес-аналітика

 

Спеціалізація «Прикладна аналітика»

Основи теорії нечітких множин

Нейронні мережі

Технології обробки текстової інформації

Основи глибинного навчання

Розпізнавання образів і кластерний аналіз

Еволюційні обчислення

Стратегічний бізнес-аналіз

 

Вибір з переліку (студент вибирає 1  дисципліну з кожного переліку)

Перелік № 1

Java-програмування   С++-програмування

Перелік № 2

Архітектура обчислювальних систем

Сучасні операційні систем

Перелік № 3

Компонентно-орієнтоване програмування

Веб-програмування

Перелік № 4

Технології захисту інформації

Інформаційна безпека

Перелік № 5

Менеджмент і маркетинг в ІТ-індустрії

Управління ІТ-проектами

Перелік № 6

Програмування для інтелектуального аналізу даних      SAS-аналітика

ПЛАН

Курсові проекти з аналізу даних

Починаючи з першого курсу, студенти працюють над курсовими проектами з аналізу даних самостійно або у складі команд. Завдання на курсовий проект передбачає розв’язання певної задачі, вихідні дані до якої є практичними кейсами українських або закордонних підприємств. Виконання проекту має змагальний характер, його результати оцінюються за об’єктивними критеріями. Як правило, результатом виконання курсового проекту є системи чи технології аналізу даних, характеристики яких у певних напрямках перевищують існуючі аналоги.

Проектно-технологічна практика

На третьому курсі студенти проходять проектно-технологічну практику в одній із провідних ІТ-компаній. Завдання для практики формуються менеджментом компаній і полягають у роботі в складі груп над певними проектами. У багатьох випадках місце проведення практики стає і першим робочим місцем наших студентів..

Переддипломна практика

Студенти четвертого курсу проходять практику, яка передує захисту випускної кваліфікаційної роботи. Завдання, які вони виконують в ІТ-компаніях корелюють з темами випускних робіт. Проходження практики здійснюється під керівництвом викладача та відповідального представника ІТ-компанії.

Виконання і захист випускної кваліфікаційної роботи

Випускна кваліфікаційна робота є кульмінацією навчального процесу і засвідчує здатність  розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Кваліфікаційна робота передбачає теоретичне, системотехнічне або експериментальне дослідження одного з актуальних завдань спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» у напрямку аналізу даних та демонструє вміння автора викладати свої погляди за темою дослідження, робити обґрунтовані висновки і формулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо розв’язаної задачі, а також дозволяє ідентифікувати схильність автора до наукової або практичної діяльності.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ПРОГРАМИ

Сторінка кафедри: http://kiis.knu.ua

ФБ-представництво кафедри: https://www.facebook.com/groups/117439795601231/

Додаткова інформація також доступна на сайті університету: www.knu.ua

 

Прийом документів здійснюється за адресою:
просп. Академіка Глушкова, 4д, Київ, 02000
Телефон: 093 201 72 98

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Comments are closed.