Мультиагентні системи

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року)

Перелік № 4 Мультиагентні системи (7 семестр)

Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем
Викладач: к.т.н., доцент Красовська Ганна Валеріївна

Анотація

На сьогодні багатоагентні системи є одним з найважливіших напрямків досліджень та розробок в області інформаційних технологій та штучного інтелекту. Багатоагентна система складається з декількох взаємодіючих програмних компонентів – агентів, які здатні співпрацювати між собою для вирішення проблем, які не залежать від можливостей будь-якого окремого агента. Багатоагентні системи важливі, перш за все, тому що вони, як виявилося, мають дуже широке застосування в різних сферах, таких як контроль промислового процесу, електронна комерція, управління ресурсами, диспетчеризація, біотехнології та медицина, робототехніка, багатоагентна соціологія та багато інших. Вивчення даної дисципліни починається з введення в поняття агента і має привести до розуміння студентом того, що таке агенти, як вони можуть бути побудовані, як можна створити агентів, які ефективно співпрацюють один з одним для вирішення певної проблеми, а також підходи до автономного прийняття рішень агентами в мультиагентному контексті.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають:

  • розуміти поняття агента, відмінність агентів від інших програмних парадигм (наприклад, об’єктів) та основні характеристики агенто- орієнтованих програм;
  • розуміти основні питання, пов’язані з побудовою агентів, здатних до інтелектуальних автономних дій, знати та вміти застосовувати основні підходи до розробки таких агентів;
  • розуміти основні проблеми та підходи до організації комунікації між агентами в багатоагентних системах;
  • розуміти основні проблеми, пов’язані з проектуванням спільноти агентів, які можуть ефективно співпрацювати для вирішення проблем;
  • розуміти основні області застосування агентних рішень;
  • розуміти основні методи автоматизованого прийняття рішень у багатоагентних системах, включаючи методи голосування, формування коаліцій, виділення дефіцитних ресурсів та торгу.

Кількість годин: лекції – 24, практичні роботи – 28, самостійна робота – 68.

Разом 120 годин – 4 ECTS.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.