Сервіс-орієнтована архітектури

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року)

Перелік № 4 Сервіс-орієнтована архітектури (7 семестр)

Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем
Викладач:для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області

Анотація

Сервіс-орієнтована архітектура (SOA, англ. Service-Oriented Architecture) – модульний підхід до розробки програмного забезпечення, що базується на використанні розподілених, слабо пов’язаних (англ. Low Coupling) замінних компонентів, оснащених стандартизованими інтерфейсами для взаємодії за стандартизованими протоколами.

Програмні комплекси, розроблені відповідно до сервіс-орієнтованої архітектури, зазвичай реалізуються як набір веб-служб, взаємодіючих по протоколу SOAP, але існують й інші реалізації.

Інтерфейси компонентів в сервіс-орієнтованої архітектури інкапсулюють деталі реалізації (операційну систему, платформу, мову програмування) від інших компонентів, таким чином забезпечуючи комбінування і багаторазове використання компонентів для побудови складних розподілених програмних комплексів, забезпечуючи незалежність від використовуваних платформ та інструментів розробки, сприяючи масштабованості і керованості створюваних систем.

У результаті вивчення дисципліни “Сервіс-орієнтована архітектура” студенти набудуть

 • знань:
  – основні принципи технології WCF;
  – межі застосування технології WCF, а також її переваги і недоліки;
  – підходи до інтеграції інформаційних систем;
  – модель триланкової архітектури;
  – типові компоненти, що використовуються в триланкових архітектурах.
 • вмінь:
  – використання WCF для інтеграції інформаційних систем;
  – використання WCF для доступу до об’єктів;
  – робота з корпоративної сервісної шиною;
  – реалізація адаптерів інформаційних систем для роботи з корпоративною сервісної шиною;
  – описувати архітектуру існуючих функціональних підсистем сервіс орієнтованих корпоративних систем управління;
  – розробляти триланкову архітектуру окремих функціональних підсистем сервіс;
  -орієнтованих корпоративних систем управління.
 • навичок:
  – розробки компонентів сервіс-орієнтованих корпоративних систем управління з використанням WCF;
  – реалізації окремих компонентів сервіс
  – орієнтованої архітектури корпоративних систем управління;
  – розробки триланкової архітектури сервіс-орієнтованих корпоративних систем управління.

Кількість годин: лекції – 24, практичні роботи – 28, самостійна робота – 68.

Разом 120 годин – 4 ECTS.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.