Попередній аналіз та підготовка даних

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року)

Перелік № 3. Попередній аналіз та підготовка даних (6 семестр)

Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем
Викладач: к.т.н., доц. Іларіонов Олег Євгенович

Анотація

Дисципліна “Попередній аналіз та підготовка даних” спрямована на формування у студентів теоретичних знань, практичних умінь і навичок щодо застосування сучасних методів аналітичної обробки електронних масивів даних в різних сферах людської діяльності. Пропонуються основні теми, присвячені формуванню теоретичних і практичних навичок роботи з пакетами прикладних програм для розв’язання задач аналізу і інтерпретації даних для створення прогнозів ситуації і ухвалення управлінських рішень. У рамках дисципліни розглядаються різні способи створення, форматування, опису базових принципів роботи з табличними даними з метою їх подальшого аналізу за допомогою статистичних і математичних методів. Таким чином, у майбутніх фахівців здійснюється формування основ теоретичних знань і практичних навичок роботи в області аналізу підготовки даних для ухвалення управлінських рішень.

Внаслідок вивчення предмету студенти повинні:

мати уяву про методи та технології попереднього аналізу та підготовки даних з метою розробки моделі функціонування і розвитку реального об’єкту;

знати основні методи пошуку в даних внутрішніх закономірностей, взаємозв’язків, тенденцій; основні засоби і методи аналізу даних при дослідженні складних систем; технологій аналітичної обробки даних, формування і перевірки гіпотез про їх природу і структуру, варіювання застосовуваними моделями;

вміти здійснювати попередній аналіз даних та підготовку їх для подальшої підтримки ухвалення управлінських рішень.

Кількість годин: лекції – 32, лабораторні роботи – 34, самостійна робота – 84.

Разом 150 годин – 5 ECTS.

Форма контролю: залік.

 

Comments are closed.