Методи синтезу та оптимізації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітня програма – «Комп’ютерні науки» (набір 2016 років) спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки» (набір 2017 року)

Перелік № 2. Методи синтезу та оптимізації (5 семестр)

Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем
Викладач: к.ф.-м.н. Наквасюк Юлія Анатоліївна

Анотація

Задача синтезу об’єкта полягає у визначенні його структури і параметрів за заданим технічним завданням або функціональним призначенням. У процесі проектування ставиться зазвичай завдання визначення найкращих, в деякому сенсі, структури або значень параметрів об’єктів. Така задача називається оптимізаційною. Якщо оптимізація пов’язана з розрахунком оптимальних значень параметрів при заданій структурі об’єкта, то вона називається параметричною оптимізацією. Завдання вибору оптимальної структури є структурною оптимізацією. Дисципліна «Методи синтезу та оптимізації» передбачає ознайомлення з математичними моделями та обчислювальними методами, які використовуються для визначення оптимальної структури або оптимальних значень параметрів об’єктів. В ній розглядаються:

  • математичної моделі задач оптимізації;
  • основи методів одновимірної та багатовимірної оптимізації;
  • методи лінійного та цілочисельного програмування;
  • методи векторної оптимізації та задачі оптимізації спеціальної структури;
  • основи методів синтезу.

Кількість годин: лекції – 32, лабораторних – 34, самостійна робота – 84 години.

Разом 150 годин – 5 ECTS.

Форма контролю: залік.

Comments are closed.