Блок №2

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОР «бакалавр» за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія»

І. Назва блоку: Блок 1.  (7–8 семестри).

 ІІ. Кафедра: Програмних систем і технологій.

ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua

Анотація блоку спеціалізації

№ з/п Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Викладач
1 Інформаційна безпека 8 3 Екзамен  Шевченко В.Л.

 

2 Моделювання інформаційних систем та бізнес процесів 7 4 Залік Іванов Є.В.
3 Експертні системи 7 4 Залік Супрун О.М.
4 Інтерактивні системи 7 4 Залік  Іванов Є.В.

Навчальні дисципліни  озброюють фахівця з інженерії програмного забезпечення теоретичною базою лінгвістичного забезпечення комунікативних зв’язків людини з автоматизованими системами різного призначення, методологією створення проблемно-орієнтованих мов. Метою дисциплін є розкриття сучасних наукових концепцій та понять щодо опису мов і граматик, принципів побудови лексичних, синтаксичних та семантичних аналізаторів. Будуть вивчатися теорія створення інтерпретаторів, компіляторів, різноманітних аналізаторів та генераторів програмного коду або тексту на формальних мовах. Сучасний фахівець з інформаційних технологій має бути і успішним підприємцем. Тому для покращення комунікативних здібностей пропонується вивчення економіки та ділової української мови за професійним спрямуванням. Кожну окрему парадигму програмування характеризує наявність у ній метода та зв’язку з моделлю життєвого циклу. Спільним для різних парадигм програмування є загальні принципи проектування програмного продукту. Користувач може обирати ту чи іншу парадигму програмування з позицій зручності застосування та виготовлення конкретного програмного продукту. Будуть вивчатися різні парадигми програмування, включаючи імперативну, функціональну,  логічну, об’єктно-орієнтовану та інші, їх переваги і недоліки при вирішенні різних типів задач. Дисципліни призначено для систематичного викладу принципів, моделей і методів, які використовуються в циклі розробки складних програмних продуктів.

Comments are closed.