Управління персоналом

Назва дисципліни «Управління персоналом» (6 семестр)

Дисципліна вільного вибору студента ОР «бакалавр»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Дисципліна «Управління персоналом» відноситься до циклу вільного вибору студентів та розрахована на 120 годин.

Метою вивчення дисципліни «Управління персоналом» є формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу менеджерам здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, керуючи організацією з урахуванням розвитку та ефективного використання її кадрового потенціалу.

Під час навчання студент отримає знання з управління персоналом у системі менеджменту підприємства, управління персоналом як соціальною системою, навчиться формуванню колективу підприємства, принципам згуртованості та його соціального розвитку, проводити кадрове планування на підприємстві та організацію набору і відбору персоналу, оцінювати та проводити атестацію персоналу підприємства, управляти процесом розвитку і кар’єрним рухом персоналу, створювати лідерів і соціальне партнерство на підприємстві, а також вміти ефективно керувати персоналом підприємства.

 

Кількість годин: лекції – 18, практичні – 20, консультації – 2, самостійна робота – 80. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.