Системне проектування

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОС «бакалавр»

напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2014 року)

І. Назва блоку: «Системне проектування»

ІІ. Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем

ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua

Перелік дисциплін блоку

Назва дисципліни Семестр Кредити ECTS Форма контроль Викладач
Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування 4 4 залік доц. Красовська Г.В.
Технології комп’ютерного проектування 5 5 іспит доц. Красовська Г.В.
Архітектура сучасних інформаційних систем 5 5 іспит для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області
Хмарні обчислення 6 5 іспит для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області
Проектування інформаційних систем 6 5 іспит для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області
Аналіз вимог та управління якістю інформаційних систем 6 4 залік для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області
Проектування експертних систем та систем підтримки прийняття рішень 7 5 залік для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області
Проектування розподілених інформаційних систем та об”єктів 7 5 іспит для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області
Інтелектуальна обробка даних в розподілених  інформаційних середовищах 8 5 залік для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області

 Анотація блоку спеціалізації

Необмежені непізнані можливості людського інтелекту та обмежена ресурсна база сучасного світу є причинами прагнення до найбільш ефективного використання ресурсів як людських, матеріальних або сировинних, так і обчислювальних. Тому створюються територіально рознесені або віртуальні підприємства, здійснюється міжнародний поділ праці та кооперація. Певною надстройкою над підприємствами матеріального виробництва та інфраструктурою є інформаційні системи різного призначення. У блоці спеціалізації «Системне проектування» вивчаються елементи архітектури таких систем; процеси їх комп’ютерного проектування та оптимізації життєвого циклу; процеси управління якістю функціонування інформаційних систем. Більшість таких систем призначена для автоматизації рутинних виробничих та організаційних процесів, але є і системи вищого ієрархічного рівня, що призначені для експертного аналізу та підтримки прийняття рішень. Саме такі системи і аспекти їх створення вивчаються в даному блоці.

Наслідком оптимізації обчислювальних ресурсів є використання хмарних технологій. Grid- та Cloud-технології, паралельні та розподілені обчислення є елементами як сучасних інформаційних систем повсякденного використання, так і використовуються для аналізу даних з адронного колайдера, при розв’язанні задач біоінженерії, розшифруванні генома людини та синтезу білків.

Системне проектування є міждисциплінарним напрямком та методологією побудови інтелектуальних середовищ, призначених для розв’язання наукових та практичних задач оптимізації життєвого циклу складних систем різної природи з використанням ресурсоємних  комп’ютерних технологій та експертного аналізу.

Професійна діяльність фахівця з системного проектування полягає у виявленні проблем, постановці задач, зборі та попередній обробці даних, побудові моделей об’єктів та процесів, розробці методів їх аналізу та оптимізації, формуванні структур та елементного базису проектних рішень, супроводом створюваних систем по етапах життєвого циклу.

До об’єктів дослідження у системному проектуванні належать ціленаправлені складні системи, інформаційні середовища, об’єкти наукових досліджень, бізнес-процеси тощо.

Випускники зможуть працювати на різних посадах, пов’язаних із розробкою складних проектів та значними обсягами обчислень, зокрема, керівниками проектів та системними аналітиками, оскільки будуть здатні до наскрізного супроводження виробничих процесів: від постановки проблеми – до розробки та супроводу інструментальних засобів її вирішення.

 

Comments are closed.