Інформаційні системи економічного аналізу

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Інформаційні системи економічного аналізу (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: д.е.н., доц.  Онищенко Андрій Михайлович

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/121

Онищенко Андрій Михайлович

Онищенко Андрій Михайлович

Анотація

Будь-який економічний об’єкт є складною, динамічною, комплексною системою. Для ефективного управління такою системою необхідним є застосування різноманітних інструментів фінансово-економічного аналізу, які б сприяли підвищенню якості її складових та економіки в цілому. На сьогодні реалізація такого завдання є неможливою без впровадження сучасних інформаційних систем.

Таким чином, актуальною задачею дисципліни є вивчення систем економічного аналізу як об’єкту автоматизації, який володіє своїми особливостями технічного, інформаційного та програмного забезпечення, а також дослідження організації розв’язання задач та основних тенденцій розвитку та підвищення ефективності обробки економічної інформації на різних рівнях економічної системи.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132

Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік.

Comments are closed.