Управління зацікавленими сторонами, ресурсами, цінністю, інтеграцією в ІТ проектах

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Управління зацікавленими сторонами, ресурсами, цінністю, інтеграцією в ІТ проектах (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: зав. кафедрою ТУ, к.т.н., проф. Морозов Віктор Володимирович

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/888

Морозов Віктор Володимирович

Морозов Віктор Володимирович

Анотація

Одним з ключових факторів успіху проекту є управління впливами зацікавлених сторін проекту. Донедавна цьому фактору приділялося незначна увага. Однак, вже сьогодні визнана значна роль участі зацікавлених сторін проекту у досягненні його цілей, позитивних результатів проектної діяльності, використання ресурсів проекту та створення продукту проекту, особливо у галузі ІТ. Тож, щоб ефективно управляти проектом, важливо чітко ідентифікувати перелік зацікавлених сторін проекту, дослідити їх інтереси щодо цілей, процесів, результатів та продуктів ІТ проекту, а також визначити їх впливи як на функції управління проектом, так і на характеристики ресурсів проекту в цілому.

Важливу роль при цьому відіграє система цінностей проекту, яку також слід ідентифікувати для кожного проекту і яка може буди предметом зацікавленості певних учасників проекту, і якою також треба вміло управляти. Мова йде про інтегрування управління зацікавленими сторонами на основі системи ресурсних цінностей з метою досягнення кращих результатів проектної діяльності.

Практичне застосування цієї дисципліни полягає у вивченні відео лекцій даної дисципліни, обговорення на аудиторних заняттях дискусійних питань, а також виконанні трьох практичних занять по наданим викладачем кейсам і виконанні трьох лабораторних робіт, в результаті яких відпрацьовуються певні методи ефективного управління зацікавленими сторонами проекту, створюються основи більш дієвого управління проектом, орієнтованого на більш якісний та ефективний результат щодо керівництва організації-замовника проекту.

Безумовно, велика увага приділяється завданням для самостійної роботи студентів, відпрацювання яких на реальних практичних проектах, створить певну базу управлінських методів досягнення успіхів бізнесу через використання проектного підходу.

 

Кількість годин: * Лекції – 20,  Лабораторні роботи – 16,  Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

Comments are closed.