Використання проектного підходу до управління науковими дослідженнями

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Використання проектного підходу до управління науковими дослідженнями (3 семестр)

Кафедра: технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кальніченко Олена Володимирівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/2124

Кальніченко Олена Володимирівна

Анотація

Дисципліна «Використання проектного підходу до управління науковими дослідженнями» розглядає актуальні питання впровадження методології управління проектами в організаціях, які займаються науковими дослідженнями. Наукові проекти мають певну специфіку та є дуже складними зважаючи на труднощі формалізації багатьох параметрів, такі проекти є інноваційними.

Ключові аспекти вивчення дисципліни спрямовані на дослідження процесів інноваційної діяльності, класифікації проектів в науково-дослідних організаціях, ідентифікації окремих проектів, створення Реєстру проектів, прийняття рішень про старт інноваційних проектів, роботи по запуску проектів та підготовки відповідного пакету документів етапу ініціації, формування портфелів проектів, створення та розвиток команд управління проектами, вирішення конфліктів, підготовки звітності та контролю ходу виконання наукових досліджень. Увага також приділена питанням оцінки актуальності наукових досліджень, розробки плану управління інноваційними проектами та захисту інтелектуальної власності.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

 

Comments are closed.