Управління інформацією в проектах

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Управління інформацією в проектах (3 семестр)

Кафедра: технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кальніченко Олена Володимирівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/2124

Кальніченко Олена Володимирівна

Анотація

 Дисципліна «Управління інформацією в проектах» орієнтована на дослідження питань,  пов’язаних з найбільш важливим елементом в веденні будь-якого бізнесу  в усьому світі  та  стає найціннішим ресурсом. Інформація сьогодні – це домінуючий фактор в розвитку суспільства, який кардинально змінив людство. Тому зрозуміло, що інформація є також ключовим аспектом в управлінні проектами та програмами. Використання інформаційних технологій значно підвищує рівень якості реалізації проектів.

В рамках дисципліни розглядатимуться питання пов’язані зі збором та обробкою інформації в проектах, вимогами до інформації, проблемами управління інформацією, розповсюдженням інформації, захистом інформації, сучасними інформаційними технологіями управління проектами.

Метою дисципліни є формування системного розуміння та практичних навичок щодо збору та обробки фактичної інформації в проектах на рівнях проекту, програми, портфеля проектів, план-фактного аналізу на основі актуальної інформації, прийняття рішень за допомогою звітності, роботи з інформаційними масивами.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

Comments are closed.