Комунікації, узгодження та конфлікти в управлінні проектами

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Комунікації, узгодження та конфлікти в управлінні проектами (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кубявка Любов Богданівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/110

Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Анотація

Мета опанування дисципліни «Комунікації, узгодження та конфлікти в управлінні проектами» – формування у студентів стійких знань з теорії управління конфліктами; набуття навичок та умінь самостійно вирішувати найбільш типові конфліктні ситуації та конфлікти в управлінні проектами; ознайомлення з основними методами вирішення конфліктів різного виду та рівня; вивчення методів попередження конфліктів; оволодіння навичками міжособового спілкування та самоконтролю в умовах конфлікту; засвоєння техніки аналізу конфліктів, налагодження комунікацій в проектах, узгодження та прийняття рішень в управлінні проектами.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • концепції управління проектами, засновані на використанні гармонійних пропорцій;
  • сучасні теорії управління та основні дискусійні питання сучасного управління проектами;
  • основні публікації та тенденції розвитку науки управління проектами.
  • правила безконфліктного спілкування;
  • форми, умови та критерії продуктивного завершення конфлікту

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

  • вирішувати завдання управління проектами в умовах виходу з кризи.
  • вести фахову дискусію щодо проблем теорії та практики управління.
  • аналізувати існуючу структуру власності;
  • систему контролю в управлінні проектами;
  • формувати структуру управління проектами.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичні роботи – 12, Лабораторні роботи – 16, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік.

 

Comments are closed.