Методи управління відхиленнями в проектах

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Методи управління відхиленнями в проектах (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кубявка Любов Богданівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/110

Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Анотація

Метою викладання навчальної дисципліни «Методи управління відхиленнями в проектах» є оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління впливами.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • розуміння сутності змін та природи їх виникнення;
 • формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів управління відхиленнями в проектах;
 • вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних відхилень.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • природу та сутність відхилень, які відбуваються в організації;
 • способи управління відхиленнями на різних рівнях організації;
 • способи впливу на відхилення у її зовнішньому оточенні;
 • способи лідерства в управлінні відхиленнями;
 • способи організації реструктуризації;
 • механізми та межі впливу інформаційних технологій на способи та результативність управління відхиленнями;
 • зв’язок між управлінням відхиленнями та розвитком конкурентоспроможності організації.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • визначати становище з управлінням з відхиленнями в проектах, проблеми та перспективи на рівні проектів;
 • управляти індивідуальними, груповими та організаційними відхиленнями;
 • визначати причини виникнення відхилень та встановлювати критерії ефективного управлінського рішення;
 • розробляти альтернативні варіанти управлінського рішення та використовувати аналітичні методи для вибору оптимального рішення;
 • розробляти програму реалізації управлінського рішення.
 • оцінювати ефективність управлінського рішення та методи її підвищення.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичні роботи – 12, Лабораторні роботи – 16, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік.

Comments are closed.