Управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю, довірою в ІТ проектах

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю, довірою  в ІТ проектах (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кубявка Любов Богданівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/110

Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Анотація

Мета: даний курс присвячений вивченню підходу до управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю, довірою  в ІТ проектах, що полягають в тім, що весь процес керування розглядається як нескінченний ланцюг управлінських рішень. Ефективність керування залежить насамперед від уміння менеджера розробляти й приймати ефективні управлінські рішення. Уміння менеджера при цьому припускає використання на практиці системного аналізу, економіко-математичного моделювання, раціональних методів планування, успішне виконання основних функцій менеджменту, а також створення ефективних комунікаційних зв’язків і сприятливого соціально-психологічного клімату в команді проекту.

Завдання : у даному курсі розглядається процес розробки управлінського рішення, що складає з окремих етапів, кожний з яких припускає виконання менеджером певних видів робіт з урахуванням численних факторів, що впливають на ефективність ухваленого рішення. Значна частина курсу присвячена розповсюдженої концепції керування – моделюванню управлінських рішень, що допомагає подолати безліч проблем, пов’язаних із прийняттям рішень у складних ситуаціях, а також розгляду різних методів розробки рішень, адекватних управлінським проблемам. Ціль курсу не тільки в тім, щоб показати, як на практиці застосовуються розглянуті методи й моделі, а, скоріше, дати поняття про можливості науки менеджменту. Особлива увага в курсі приділяється емпіричним методам прийняття рішення, у тому числі експертним оцінкам, які у зв’язку зі зростаючою складністю керування, особливо в умовах невизначеності й рухливості факторів зовнішнього середовища, відіграють важливу роль у процесі розробки управлінських рішень.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичні роботи – 12, Лабораторні роботи – 16, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: залік.

 

Comments are closed.