Балансування та гармонізація рішень в управлінні ІТ проектами

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Балансування та гармонізація рішень в управлінні ІТ проектами (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., доц. Кубявка Любов Богданівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/110

Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Анотація

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних методологій раціонального прийняття рішень в управлінні ІТ проектами, використання інформаційних систем і технологій в організації, аналізу особливостей розвитку сучасного світового інформаційного ринку, організації та управління ІТ проектами.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет теорії стратегічного планування;
 • методологію організації стратегічного планування;
 • основні поняття і особливості стратегічних управлінських рішень;
 • етапи розробки стратегічного плану підприємства;
 • роль і місця стратегічного бачення і місії в стратегічному плануванні компанії;
 • концепції створення і реалізації цілей;
 • методи проведення управлінського аналізу;
 • цілі і основні етапи портфельного аналізу;
 • SWOT – аналіз. Кількісні і якісні методи проведення SWOT – аналізу;
 • правила коректування стратегічних цілей.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • ставити стратегічні цілі в управлінні ІТ проектами;
 • провести управлінський аналіз;
 • проаналізувати результати реалізації ІТ проекту;
 • оцінити поточний стан ІТ проекту;
 • проаналізувати фактори зовнішнього середовища;
 • провести SWOT- аналіз в використанням кількісних та якісних методів;
 • самостійно розробити стратегічний план на прикладі підприємства, ІТ галузі.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичні роботи – 12, Лабораторні роботи – 16, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: залік.

 

Comments are closed.