Системи штучного інтелекту

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОС «бакалавр»

напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2014 року)

І. Назва блоку: «Системи штучного інтелекту»

ІІ. Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем

ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua

Перелік дисциплін блоку

Назва дисципліни Семестр Кредити ECTS Форма контроль Викладач
Нейронні мережі 5 4,0 залік для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області
Еволюційні обчислення в задачах Web-, Text-, та GeneticMining 5 4,0 іспит для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області
Експертні технології прийняття рішень 7 3,0 іспит для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області
Комп’ютерна лінгвістика 8 2,0 іспит для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач в цій області

 Анотація блоку спеціалізації

Чи буде створено штучний інтелект? Ми впевнені, що так! Кожне дослідження, кожен результат та його впровадження в сучасну практику інформаційних технологій наближає нас до реалізації штучного інтелекту. Його зародження відносять до середини 50-х років XX століття. Першими напрямками штучного інтелекту були побудова та виведення логічних конструкцій, наслідком чого стала розробка експертних систем. Надалі з розвитком комп’ютерної техніки та інтелектуальних технологій відбулась його переорієнтація у когнітивістському напрямку.  У блоці спеціалізації «Системи штучного інтелекту» поєднано дисципліни першого і другого напрямків. Вивчатимуться теоретичні та практичні аспекти створення роботів, у тому числі із використанням систем розпізнавання звукових та відео-сигналів; експертні системи, результати функціонування яких є основою у процесах підтримки прийняття рішень у різноманітних галузях; технології обробки природномовної інформації, що є особливо актуальним у зв’язку із значною динамікою кількості даних у світі; сучасні технології, що базуються на наслідуванні процесів у живій природі: еволюційне моделювання, нейронні мережі та елементи теорії нечітких множин; технології обробки розподілених даних та знань.

Значна кількість сучасних інформаційних систем уже містить елементи штучного інтелекту, які переконливо доводять свою ефективність при розв’язанні складних задач сьогодення. Разом із тим, можливості інтелектуальних технологій є набагато більшими, їх створення відкриватиме нові перспективи розвитку суспільства.

Програма спеціалізації «Системи штучного інтелекту» орієнтована на підвищення ефективності проектних рішень, їх розробці та удосконаленні з використанням елементів штучного інтелекту в науці, техніці, на промислових та інфраструктурних об’єктах.    Студенти вивчатимуть технології інтелектуального аналізу даних та аспекти його застосування до створення інтелектуальних інформаційних систем і розв’язання  складних науково-технічних задач.

Фахівець зі штучного інтелекту є незамінним спеціалістом з прийняття рішень при розв’язанні виробничих задач в умовах невизначеності, при розмитості цілей функціонування, нечіткості, неповноті та суперечливості вихідних даних, малопрогнозованих процесах у навколишньому середовищі і може працювати на посадах системного аналітика, експерта, прикладного програміста, інженера з комп’ютерних систем та наукового співробітника.

Comments are closed.