Методи синтезу та оптимізації

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр»

напрям підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» (набір 2015 року)

 Перелік № 1. Методи синтезу та оптимізації (3 семестр)

 Кафедра: інтелектуальних та інформаційних систем

Викладач: асистент Наквасюк Юлія Анатоліївна

 Інформація на сайті факультету: посилання

Наквасюк Юлія Анатоліївна

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

 Задача синтезу об’єкта полягає у визначенні  його структури і параметрів за заданим технічним завданням або функціональним  призначенням.  В процесі проектування ставиться зазвичай завдання визначення найкращих, в деякому сенсі, структури або значень параметрів об’єктів. Така задача називається оптимізаційною. Якщо оптимізація пов’язана з розрахунком оптимальних значень параметрів при заданій структурі об’єкта, то вона називається параметричною оптимізацією. Завдання вибору оптимальної структури є структурною оптимізацією. Дисципліна «Методи синтезу та оптимізації» передбачає ознайомлення з математичними моделями та обчислювальними методами, які використовуються для  визначення оптимальної структури або оптимальних  значень параметрів об’єктів. В ній розглядаються:

  • математичної моделі задач оптимізації;
  • основи методів одновимірної та багатовимірної оптимізації;
  • методи лінійного та цілочисельного програмування;
  • методи векторної оптимізації та задачі оптимізації спеціальної структури;
  • основи методів синтезу.

 

Кількість годин: лекції – 28, лабораторних – 28, консультації – 2, самостійна робота – 62.

Разом 120 годин – 4 ECTS.

Форма контролю: залік

Comments are closed.