Теорія і практика інфраструктури відкритих ключів

Назва дисципліни «Теорія і практика інфраструктури відкритих ключів» (4 семестр)

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/173 

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна

Лукова-Чуйко Н.В.

Анотація

Інфраструктура відкритих ключів (PublicKeyInfrastructure – РКI) – це інтегрований комплекс методів та засобів (набір служб), приз­начених забезпечити впровадження та експлуатацію криптографіч­них систем із відкритими ключами. Ці ключі можуть використовуватися для автентифікації чи шифру­вання цифрового підпису електронних даних. РКІ слугує не тільки для створення цифрових сертифікатів, але і для зберігання величезної кількості сертифікатів і ключів, забезпе­чення резервування і відновлення ключів, взаємної сертифікації, ве­дення списків анульованих сертифікатів і автоматичного відновлен­ня ключів і сертифікатів після закінчення терміну їхньої дії. У курсі передбачається формування у студентів певних професійних компетенцій, знань та вмінь з теорії та практики криптографічного захисту інформації та криптографічного аналізу. Методичною основою дисципліни є методи і алгоритми алгебраїчної теорії кодів, які базуються на математичному апараті теорії алгебраїчних блокових кодів, теорії ймовірностей та математичної статистики.

Кількість годин: лекції – 22, практичні – 24, консультації – 2, самостійна робота – 72. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.