Прикладна криптологія

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальність

6.170103 Управління інформаційною безпекою

Прикладна криптологія (3 семестр)

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації, викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Криптологія – це область знань, що вивчає тайнопис (криптографію) і методи її розкриття (криптоаналіз). Побудова сучасної криптології як науки грунтується на сукупності фундаментальних понять математики, фізики, теорії інформації і складності обчислень. Проте, не дивлячись на органічно властиву їй складність, багато теоретичних досягнень криптології, зараз широко використовуються в нашому насиченому інформаційними технологіями житті.

Довгий час криптографія в основному застосовувалася для забезпечення секретності листування в дипломатії, військовій справі, спецслужбами. З розвитком інформаційних технологій застосування криптографічних методів стало актуальним для всього суспільства. Винахід нових принципів криптографії і поява  криптографії з відкритим (або загальнодоступним) ключем дав могутній імпульс для широкого використання криптографії для потреб бізнесу, банківської справи і дозволило забезпечити безпеку взаємодії широкому кругу суб’єктів.

Необхідно розрізняти теоретичну і прикладну криптографію. Для глибокого вивчення питань теоретичної криптографії доводиться знайомитися з теорією вірогідності і статистики, вищою алгеброю, теорією чисел та іншими дисциплінами. Прикладна криптографія більше займається питаннями застосування досягнень теоретичної криптографії для потреб конкретних застосувань на практиці, тобто розробкою криптографічних алгоритмів.

Також необхідно розрізняти теоретичний і практичний криптоаналіз. Основна мета теоретичного криптоаналізу полягає в оцінці стійкості існуючих криптосистем, що розробляються. Оцінка стійкості криптосистем надається у вигляді кількості операцій, необхідних для злому криптосистеми або у вигляді часу, який потрібний для злому. Основна мета практичного криптоаналізу полягає у зломі криптографічних алгоритмів, досліджуючи нові методи і модифікуючи ті, що існують. Саме питанням прикладної криптографії і прикладного криптоаналізу присвячена ця дисципліна.

 

Кількість годин: Лекції – 30, Практичних – 32, Лабораторних – 32, Самостійна робота – 144. Разом 8 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

 

Comments are closed.