Основи баз даних

Назва дисципліни: «Основи баз даних» (3 семестр)

Спеціалізація «Кібернетична безпека»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: к.т.н., доцент Пархоменко Іван Іванович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/1984

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Історія розвитку баз даних пов’язана з історією розвитку інформаційних комп’ютерних технологій та інформаційних систем. До появи баз даних, дані, використовувані програмами написаними на алгоритмічних мовах , зберігались у тілі програм, або вводились вручну у процесі їх виконання. Коли виникала потреба у використанні однакових даних у декількох програмах на одній предметній області, з’являвся надлишок інформації, її повторення, що викликало зайве витрачання машинних ресурсів, часу та ускладнювало оновлення і коригування даних. Бажання виділити загальну частину інформаційних систем, що відповідала б за управління складно структурованими даними виявилось першим поштовхом до створення СКБД (систем керування базами даних). СКБД – являє собою комплекс інструментальних засобів (програмних і мовних), що реалізують централізоване управління БД і забезпечують доступ до даних і маніпулювання даними ( внесення нових даних, коригування даних, вилучення даних, резервне копіювання і т. д.). СКБД повинна забезпечувати пошук, модифікацію та зберігання даних, а також оперативний доступ до даних, підтримку цілісності даних, захист від апаратних збоїв та програмних помилок, розмежування прав користувачів і захист від несанкціонованого доступу, підтримку сумісної роботи декількох користувачів з даними. Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи баз даних» є формування теоретичних знань та практичних навичок самостійної роботи по розробці, проектуванню, створенню та використанню баз данин та баз знань у складі інформаційних систем.

 

Кількість годин: Лекції – 18,  Лабораторних – 40, Консультацій  -2, Самостійна робота – 90. Разом 5 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

 

Comments are closed.