Рішення ComInt – 2015

Третя Міжнародна науково-практична конференція «Обчислюва­льної інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (ComInt – 2015) відбулась з 12  по 15 травня 2015 року.Конференція була організована за ініціативою Міністерства освіти й науки України, Національної академії наук України, Київсь­кого національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту кібернетики НАНУ імені В.М. Глушкова, Київського національного технічного університету України «КПІ», Харківського національного університету радіоелектроніки, Черкаського державного технологіч­ного університету, Черкаського інституту пожежної безпеки імені Ге­роїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Ужгородського національного університету, Інституту інфо­рмаційних теорій і додатків (Болгарія), Технологічного університету м. Ржешув (Польща).

Робота конференції проходила у формі пленарних та секційних засідань, дискусій і круглих столів.

На конференцію було подано 223 доповіді. Очну участь взяли 56 учених, фахівців, аспірантів і студентів, що представляють 35 науко­вих установ, вищих навчальних закладів та промислових організацій з 11 міст України, в тому числі 12 докторів наук, 32 кандидатів наук, 10 аспірантів, студентів і магістрів, 2 представників виробничої сфери. Заочно у конференції взяли участь 284 особи.

На пленарних та секційних засіданнях конференції було заслу­хано 48 доповідей, розглянуті численні аспекти обчислювального ін­телекту, обговорено отримані результати, визначено існуючі про­блеми і «вузькі місця», запропоновано перспективні напрямки його розвитку.

Велику увагу було приділено прикладним застосуванням техно­логій обчислювального інтелекту. Спочатку робота конференції пла­нувалася за трьома напрямками:

 1. Методологічні аспекти інтелектуальних обчислень.
 2. Теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень.
 3. Прикладне застосування інтелектуальних обчислень.

У процесі підготовки конференції та прийому доповідей, врахо­вуючи побажання авторів доповідей, була додана ще одна секція:

 1. Математичне моделювання. Інформаційні системи і технології.

Засідання конференції були присвячені обговоренню широкого кола теоретичних і прикладних проблем створення методів і систем обчислювального інтелекту, а також проблем його застосування в сис­темах формування та прийняття рішень, планування та управління, інтелектуальних системах обробки природномовної інформації, в па­ралельних обчисленнях, нейромережних, мережних і мультиагентних технологіях, системах цифрової обробки сигналів та зображень, ана­лізу даних і розпізнавання образів, управління, інформаційного за­безпечення та робототехнічених системах.

Конференція пройшла при високій активності і великий заці­кавленості учасників. Тези доповідей учасників конференції були по­передньо видані у вигляді збірки матеріалів конференції «Обчислю­вальний інтелект (результати, проблеми, перспективи), загальним об­сягом 26 умовних друкованих аркушів. Статті, підготовлені авторами за результатами обговорення на конференції, будуть опубліковані у науково-технічних журналах.

Учасники конференції звернули увагу на наступні аспекти:

 1. Розвиток технологій обчислювального інтелекту має стрімку динаміку в світі. Про це свідчить зростаюча наукова активність, кіль­кість проведених конференцій, а також застосування обчислюваль­ного інтелекту для розв’язання практичних задач в техніці, економіці, соціології, промисловості, сільському господарствах, транспорті та інших галузях.
 2. В Україні, Молдові, Білорусі, Грузії накопичено великий досвід і виконано значний обсяг теоретичних і прикладних досліджень в га­лузі створення систем обчислювального інтелекту різного призна­чення; еволюційних і нейромережних технологій; цифрової обробки сигналів та зображень, розпізнавання образів; розробки і створення інформаційно-керуючих систем, що вирішують завдання на основі нечітких логічних висновків.
 3. Є достатня кількість наукових кадрів, які володіють відповід­ним науковим потенціалом, що дозволяє вирішувати складні оптимі­заційні задачі з використанням еволюційного моделювання; задачі ідентифікації, діагностики та класифікації із застосуванням нейроме­режних технологій; завдання аналізу інформації, що має якісне по­дання, з використанням методів нечіткого логічного виведення.
 4. Проведення конференції з обчислювальному інтелекту як окремого напрямку штучного інтелекту дозволило учасникам конфе­ренції отримати нові знання в досліджуваній області та познайоми­тись з її новими напрямками. Результатом такої синергії є зростаючий інтерес до представлених нових результатів, а також розширення го­ризонтів наукового пошуку.

ПОСТАНОВА. Учасники конференції прийняли рішення:

 1. Визнати дослідження в області обчислювального інтелекту ак­туальними, сучасними і перспективними.
 2. Продовжувати дослідження в області обчислювального інтеле­кту з позицій його методологічного, теоретичного і практичного аспе­ктів. Вважати доцільним проведення досліджень у таких напрямках:

– розширення сфер застосування технологій обчислювального інтелекту, зокрема, для вирішення різних завдань в економіці, фі­нансовій сфері, телекомунікаційних системах, управлінні технологіч­ними процесами тощо;

– розвиток і вдосконалення методів обчислювального інтелекту, зокрема, ДНК-обчислень, штучних імунних систем, диференціальної еволюції, еволюційних алгоритмів, ройових і мурашиних алгоритмів оптимізації. Одним з перспективних напрямків є адаптація і само­навчання параметрів таких алгоритмів з метою прискорення їх збіж­ності та підвищення точності результатів розв’язання задач оптиміза­ції. Актуальним є розвиток і вдосконалення паралельних генетичних алгоритмів;

– подальша інтеграція різних технологій обчислювального інте­лекту, зокрема, нечіткої логіки та еволюційних алгоритмів у задачах прийняття рішень і розпізнавання образів в умовах неповноти інфор­мації та інших.

 1. Здійснювати обмін досвідом з представленням нових результа­тів на міжвузівських семінарах і симпозіумах.
 2. Організаційному комітету провести роботу по залученню до роботи конференції підприємств і організацій, що функціонують у сфері інтелектуальних інформаційних технологій та обчислюваль­ного інтелекту.
 3. Програмного та організаційному комітету розглянути можли­вість участі в конференції запрошених доповідачів – відомих спеціалі­стів в області обчислювального інтелекту.
 4. Відзначити високий науковий рівень конференції, а також участь у ній значної кількості молодих вчених.
 5. Висловити подяку Організаційному комітету конференції за рівень організації та увагу до кожного з її учасників.
 6. Провести Четверту науково-практичну конференцію «Обчис­лювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (ComInt-2017) в Україні, в травні 2017 року.

 

Співголова Міжнародного Програмного комітету,
д.т.н., професор                                                                                                                         Ю.П. Зайченко

Співголова Організаційного комітету,
д.т.н., професор                                                                                                                         В.Є. Снитюк


Сторінка конференції у Facebook  https://www.facebook.com/Comint2015

Завантажити Матеріали конференції –http://media.wix.com/ugd/6cb55e_5a01a1458fd64586b0df94820b89c3a9.pdf

 

Comments are closed.