Програма розвитку кафедри кібербезпеки та захисту інформації

На даний час в Україні та в усьому світі швидкими темпами впроваджуються новітні досягнення комп`ютерних і телекомунікаційних технологій. Створюються локальні і регіональні обчислювальні мережі, великі території охоплені мережами мобільного зв`язку, факсимільний зв`язок став доступний для широкого кола користувачів. Системи телекомунікацій активно впроваджуються у фінансові, промислові, військові, торгові і соціальні сфери. Особлива значимість для розвитку держави її інформаційних ресурсів, зростання вартості інформації в умовах ринку, її висока вразливість і нерідко значні збитки в результаті її втрати, пошкодження чи несанкціонованого використання висувають на перший план, поряд із задачами ефективного опрацювання і передачі інформації, найважливішу задачу – забезпечення інформаційної безпеки.

Мета створення кафедри кібербезпеки та захисту інформації – задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі інформаційної безпеки, з високим рівнем володіння теорією та практикою проектування, практичного втілення та експлуатації систем і програмно-апаратних засобів захисту інформації в організаціях та установах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах іншої форми власності.

Обґрунтування необхідності створення програми.

Для підготовки студентів з галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» на Факультеті інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який створено наказом ректора університету 20 листопада 2013 року, відкрито кафедру кібербезпеки та захисту інформації. У травні 2014 року було отримано ліцензії на підготовку студентів за напрямками підготовки 6.170101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (25 студентів) та 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» (25 студентів). Враховуючи те, що підготовка фахівців за вказаними напрямками в університеті раніше не проводилась виникає необхідність визначення орієнтирів розвитку кафедри.

Прогноз тенденцій/ змін/ кафедри.

Результати вступної компанії 2014 року свідчать про необхідність подальшого розвитку кафедри кібербезпеки та захисту інформації, посилення її кадрового та технічного забезпечення. З року в рік кількість студентів, які проходять навчання на кафедрі, буде збільшуватись (враховуючи появу старших курсів), поступово в навчальному процесі науково-педагогічними працівниками кафедри будуть викладатись всі дисципліни згідно з навчальним планом (орієнтовно штат викладацького складу кафедри щорічно буде збільшуватись на 2-3 науково-педагогічних працівника і за 4 роки зросте до 14-16 науково-педагогічних працівників). Тенденція збільшення навантаження по кафедрі буде продовжуватись – планується відкриття магістратури за напрямками підготовки кафедри та ліцензування напрямку підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації». Кафедра також прогнозує збільшення підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.

Введення в навчальний процес дисциплін професійної та практичної підготовки прогнозовано потребує створення спеціальних лабораторій, оснащених обладнанням необхідним для якісної підготовки фахівців з інформаційної безпеки. Слід відмітити, що лабораторії планується використовувати при навчанні студентів всіх кафедр факультету, при проведенні курсів підвищення кваліфікації (відкриваються по мірі розгортання лабораторій) та у наукових дослідженнях факультету.

Пріоритетні напрями роботи кафедри.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри кібербезпеки та захисту інформації є навчально-методична, науково-дослідна та виховна робота зі студентами, розвиток міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків, підтримка існуючих та створення нових контактів з науковими об’єднаннями та підприємствами.

За рахунок тісної співпраці кафедри з компаніями та професійними об’єднаннями ринку кібербезпеки та захисту інформації планується забезпечити високу якість підготовки фахівців, а саме – оволодіння студентами компетенціями, необхідними для вирішення реальних задач, та готовністю працювати у реальному секторі економіки з мінімальними втратами часу на адаптацію після навчання.

Навчально-методична робота.

У сфері навчально-методичної роботи пріоритетним є забезпечення високої якості навчання, виховання студентів та аспірантів на основі єдності навчального та виховного процесів

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації забезпечує викладання як нормативних, так і спеціальних дисциплін: «Вища математика», «Дискретна математика», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Інформатика», «Вступ до спеціальності», «Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці», кожного року цей список буде збільшуватись.

Завдання кафедри у сфері навчально-методичної діяльності:

 • Створити кафедральний сайт, на якому будуть зібрані електронні версії курсів, що читаються викладачами кафедри.
 • Впроваджувати та удосконалювати новітні форми і методи організації навчального процесу, ефективного використання сучасних освітніх та інформаційних технологій, проведення занять із застосуванням мультимедійного та іншого обладнання.
 • Підготувати навчальні посібники з навчальних дисциплін, що читаються науково-педагогічними працівниками кафедри.
 • Проводити роботу по перегляду змісту навчальних дисциплін на предмет їх актуальності і перспективності з метою формування цілісного сприйняття випускника кафедри як спеціаліста в певній області.
 • Забезпечити студентів базами практики в міжнародних та вітчизняних компаніях кібербезпеки та захисту інформації.
 • Залучати представників бізнесу до проведення майстер-класів з оволодіння специфічними навичками у сферах кібербезпеки та захисту інформації.
 • Підвищувати професійний рівень науково-педагогічних працівників: опанування сучасних методів навчання, обмін досвідом, інформаційна підтримка, відвідування методичних семінарів.
 • Розвивати міжкафедральні, міжфакультетські, міжвузівські та міжнародні навчально-методичні зв’язки.
 • Запрошувати до навчального процесу провідних спеціалістів з профільних інститутів та організацій для ознайомлення викладачів і студентів з новими результатами та їх потенційного залучення до спільних наукових і навчальних розробок.

Наукова робота та міжнародні зв’язки.

Наукова робота науково-педагогічних працівників кафедри кібербезпеки та захисту інформації організується згідно Законів України «Про вищу освіту» та «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», а також Державної комплексної програми розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014–2020 рр. У відповідності до цих документів, планується:

 • Брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, НАН України та інших державних і приватних структур.
 • Подовжити участь у програмі TEMPUS IV проекту ENGENSEC (Educating the Next generation experts in Cyber Security) по розробці “Магістерської програми нового покоління фахівців з інформаційної безпеки, визнаної в ЄС”.
 • Публікувати у фахових вітчизняних та іноземних журналах, які входять у наукометричні бази, матеріали наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри.
 • Брати участь у профільних міжнародних та вітчизняних конференціях, залучати до участі в їх роботі студентів кафедри.
 • Проводити науково-технічні конференції та науково-практичні семінари за профілем кафедри з залученням наукових і навчальних установ України і світу.
 • Заключити договори про співпрацю з КПІ, НАУ, ДУТ, ВІТІ, УСС, Кібернетичним центром НАН України, НПО «Криптон», ООО “Арт-мастер” та іншими науковими, навчальними, професійними об’єднаннями та підприємствами України.
 • Створити постійно діючий кафедральний семінар з широким залученням до його роботи студентів кафедри.
 • Для науково-педагогічних працівників кафедри створити сприятливі умови для підготовки дисертацій (стажування, зменшення педагогічного навантаження тощо).
 • Організовувати та керувати підготовкою аспірантів кафедри.
 • Створити навчально-наукову лабораторію з метою вирішення першочергових завдань щодо впровадження в навчально-науковий процес сучасних програмних та програмно-технічних рішень у галузі інформатизації та інформаційної безпеки, що у свою чергу підніме рівень підготовки студентів, аспірантів та докторантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка до європейських стандартів та сприятиме більшому притоку абітурієнтів як з України, так і закордону.

Робота зі студентами та учнівською молоддю.

Діяльність кафедри кібербезпеки та захисту інформації у напрямі виховної роботи визначається відповідно до Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положення про виховну роботу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Положення про куратора студентської групи і регламентується планами виховної роботи кафедри і кураторів. Метою виховної роботи є формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості громадянина України. Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів:

 • Сприяння розвитку студентського самоврядування, надання допомоги студентам у вирішенні всіх проблем щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, фізкультури, спорту.
 • Здійснення поточного контролю навчальної діяльності в академічних групах та зв’язок із батьками студентів. Куратори академічних груп контролюють відвідування лекційних та практичних занять студентами та їх успішність, при порушеннях студентами навчального плану інформують батьків про стан успішності їхніх дітей.
 • Залучення студентів до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивній та інших видах діяльності.
 • Виховання поведінкової культури професіонала шляхом організації зустрічей з представниками бізнесу, комерції та управління.
 • Формування корпоративної культури і почуття причетності студентів до кращих професійних і культурних традицій галузі і Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Участь науково-педагогічних працівників і студентів в агітації у школах щодо вступу кращих учнів на факультет інформаційних технологій.

Підготовка професорсько-викладацького складу.

На кафедрі кібербезпеки та захисту інформації працює 5 науково-педагогічних працівників, з них 2 доктори технічних наук, 2 кандидати технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 1 викладач має вчене звання професора, 1 – доцента. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі своїми спеціальностями та кваліфікаціями. В аспірантурі кафедри навчається 3 аспіранти. Підготовка професорсько-викладацького складу спрямована на здобуття наукових ступенів і присудження вчених звань, підготовку асистентів із аспірантів кафедри.

Основні умови успішного здійснення програми.

Основні умови успішного здійснення орієнтовної програми розвитку кафедри кібербезпеки та захисту інформації полягають у:

 • збільшенні науково-педагогічного складу кафедри до 14-16 науково – педагогічних працівників;
 • підготовці і виданні методичних матеріалів з професійно орієнтованих дисциплін з метою покращення якості навчання;
 • створенні навчально-наукової лабораторії для проведення практичних робіт щодо створення макетів захищених інформаційних систем.

 

Програму розвитку кафедри кібербезпеки та захисту інформації підготував завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, доцент Оксіюк Олександр Глібович.

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 6    від 06 березня 2015 р.)

Comments are closed.